Co děláme

Chceme změnit, jak se u nás učí. Ukázat, že když se otevřeme změně a spolupráci, bude dobře nejen dětem, ale i učitelům, rodičům, zkrátka všem. Víme, že některé děti mají skvělé učitele, někteří učitelé jsou vedení skvělými řediteli. Chtěli bychom, aby jich bylo víc. Proto usilujeme o systémovou změnu. Začali jsme na Kutnohorsku.

Kde vidíme problém

Systém se
nedaří změnit.
Ztrácíme cenný čas.

 • Změny ve vzdělávání se nedaří dělat strategicky ani systémově.
 • Chybí dlouhodobá koncepce, systém je na různých úrovních roztříštěný a spolupráce vázne.
 • Ředitelé a učitelé škol jsou zavaleni byrokracií.
 • Školám chybí podpora a jasný směr.
 • Školství je navíc dlouhodobě podfinancované.

Statistiky mluví jasně:
Dnešní škola nepřipravuje děti na budoucnost. Učení je nebaví. Většina jen pasivně přijímá informace a nerozvíjí svůj potenciál. Nemají možnost zažívat úspěch, ani nacházet své místo v životě.

A to má dopad nejen na ekonomiku,
ale i na budoucnost naší země.

V mezinárodních srovnáních se české děti drží kolem průměru hlavně díky výsledkům žáků z nadprůměrných škol. Máme totiž obrovské rozdíly v kvalitě škol v různých regionech. Několik špičkových a velké množství těch podprůměrných. Tyto rozdíly mezi českými dětmi se navíc podle mezinárodních srovnání v posledních letech prohlubují.

Nerovnosti se „dědí“: děti z méně vzdělaných rodin zaostávají víc. Problémy, které školství trápí, jsme identifikovali na základě studie Analýza výzev českého vzdělávání od sociologů Daniela Prokopa a Tomáše Dvořáka.

Fakta

o našem školství

32 %

tolik dětí v ČR
nebaví škola

75 %

času ve škole jsou
děti pasivní

jen

20 %

žáků získá vyšší vzdělání
než vlastní rodiče

Proč teď a tady?

Uvědomujeme si, že takto komplexní projekt má hodně nástrah. Jsme ale přesvědčení, že jsme zvolili dobrou cestu. Vedou nás k tomu tři hlavní argumenty.

Proč veřejné vzdělávání?
Investice do vzdělávání přináší soukromý prospěch. Vzdělanější lidé bývají v životě úspěšnější, mají šanci na dobrou práci a jsou schopni platit vyšší daně. Investice ale přináší i veřejný prospěch. Zpráva OECD o přínosech vzdělávání v raném dětství dokládá, že pro společnost tento vklad znamená: vyšší počet voličů i míra dobrovolnictví, nižší náklady na systém zdravotní péče, trestního soudnictví i na sociální dávky. A vzhledem k tomu, že vzdělanější populace se víc společensky angažuje, zvýší se pocit bezpečí a důvěry ve společnosti.

Proč komplexní projekt?
Ty nejnaléhavější společenské problémy jsou extrémně složité. Abychom je úspěšně vyřešili, musíme se zaměřit na hlavní příčiny těchto problémů, ne na jejich symptomy. V praxi to často znamená proměnu pravidel, myšlení a zvyků. Klíčem k trvalé změně je učit se z experimentů, umět spolupracovat a mít schopnost systémového myšlení. Příklady úspěšných změn ve vzdělávání vidíme v iniciativách kanadského Ontária nebo amerického L. A. Compact.

Proč princip kolektivního dopadu?
Ukazuje se, že společné koordinované úsilí více organizací a jednotlivců, kterých se řešená oblast týká, může mít významný dopad. Například iniciativa StriveTogether uvádí, že během 4 let se na území víc než dvousettisícového města Tacoma v USA zvýšil počet absolventů středních škol z 55 % na 86 %, právě součinností organizací, které byly do řešení zapojené. Protože pracujeme společně, nikoliv izolovaně, máme větší šanci uspět a zajistit udržitelnost zavedených opatření. 

Pilotní projekt na Kutnohorsku

Vizualizace stavu, rok: 2021

Vizualizace stavu, rok: 2030

Vybrali jsme jeden region - Kutnohorsko. Součástí pětiletého pilotního projektu jsou všechny mateřské, základní a střední školy. Aby se systém mohl změnit, potřebujeme zapojit všechny, kterých se vzdělávání týká: učitele, ředitele, děti, rodiče, zřizovatele, podnikatele a zástupce veřejné správy.

Číst více

Spolupracujeme taky s dalšími pěti regiony, kde postupně zavedeme to nejlepší, co se osvědčí na Kutnohorsku. 

Číst více

Pak celý proces vyhodnotíme a náš model s podporou ministerstva školství rozšíříme:
v roce 2030 by ho měli používat na školách ve 20 % regionů Česka.

Na co se zaměřujeme

Dobré vztahy
Radost a nadšení usnadňují pochopení, zlepšují pozornost, paměť a podporují tvořivost.

Aktivní přístup
Pokud děti zaujmeme, zapojíme do diskusí a spolupráce s experty, mohou získat až 4x víc znalostí a dovedností. Učí se myslet kriticky.

Umění reflexe
Je důležité, aby se žáci uměli zamyslet nad tím, co se naučili a k čemu jim to může být užitečné. Aby to v budoucnu dokázali použít.

Co přesně děláme

Průzkum
Na všech kutnohorských školách jsme spustili podrobné mapování. Mluvili jsme s řediteli, učiteli, dětmi, rodiči a zřizovateli. Poznáváme situaci každé školy a společně plánujeme kroky, které změní celkové klima ve škole.

Kroky ke změně
Zakládáme Centrum regionální podpory vzdělávání. Jde o mezičlánek propojující velké ministerstvo a malou školu. Podobné modely se osvědčily v Česku, i v zahraničí. Centrum bude řídit změny na jednotlivých školách a bude jim pomáhat s technikou vyučování.

Číst více

Čím pomůžeme

Děti

Umím řešit problémy a spolurozhoduji o své škole.

 • Jsem členem školního parlamentu, který ovlivňuje dění ve škole.
 • Spolurozhoduji o školních investicích.
 • Mám možnost se učit od různých odborníků.
 • Pomáhám kamarádům s doučováním.

Rodiče

Aktivně se zapojuji do života školy.

 • Mám šanci získat informace o vzdělávání svých dětí díky infoservisu.
 • Mohu se zapojit do výuky, škola mě zve jako experta na konkrétní oblast.
 • Mohu se vzdělávat na rodičovských besedách a akcích.
 • Mohu se účastnit regionálních festivalů vzdělávání.

Učitelé

Mám podporu od vedení a ostatních učitelů, mám možnost se vzdělávat a čas připravovat se na výuku.

 • Vím, jak zlepšit vztahy v učitelském sboru.
 • Dokážu spolupracovat ve výuce s kolegou.
 • Pomoc najdu v regionálním metodickém centru.
 • Mohu mít mentora, který mi pomůže zlepšit mou práci.

Vedení škol

Soustředím se na podporu a vedení učitelů, plním plán rozvoje školy.

 • Vím, jak tvořit vizi školy a realizovat plán.
 • Mám prostor a čas vést pedagogický sbor.
 • Zlepšuji se v leadershipu.

Zřizovatelé

Jsem schopen podpořit své školy.

 • Rozumím problematice vzdělávání.
 • Mohu školám zprostředkovat pomoc psychologů a sociálních pedagogů.
 • Využívám služeb centra regionální podpory vzdělávání.

Měříme a znovu měříme

Abychom mohli model z Kutnohorska přenést na další regiony, musíme vědět, co funguje a jak. Proto po celou dobu sledujeme, jakých výsledků jsme dosáhli.

Zajímá nás:

 • jak se změnil postoj žáků k učení a škole
 • jak se zlepšila čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost
 • jak děti zvládají řešit problémy
 • jak se zlepšila kvalita výuky na všech školách tak, aby rozdíly mezi nimi byly menší a všechny děti měly šanci získat dobré vzdělání

Proč tolik měření?

Potřebujeme vědět, jestli se nám daří naplňovat naši vizi. Zároveň získáme důležitá data.

Soubor ověřených a funkčních opatření pro jednotlivé skupiny.

Finanční analýza - kolik změna stojí, kdo se na ní může podílet a jak.

Dopadová studie s příklady - posun konkrétních organizací a lidí, aby bylo zřejmé, čemu změna prospívá.

Konkrétní doporučení pro rozšíření modelu do vzdělávacího systému v ČR.