Odborní partneři

Stavíme na zkušenostech z už existujících úspěšných projektů. Do Eduzměny jsme proto zapojili řadu partnerů, kteří už řadu let dělají skvělou práci.

Zobrazit

Usilujeme o kvalitní vzdělávání pro všechny děti. Naším cílem je, aby každé dítě zažilo ve škole přijetí a úspěch a mohlo naplno a s radostí rozvíjet svůj potenciál. Tomu v praxi napomáhají funkční strategie komunikace a diferencované výukové přístupy a metody, které podporují dětské duševní zdraví a rozvíjejí psychosociální kompetence dětí. Nezbytná je také podpora multidisciplinární spolupráce se zdravotnickým a sociálním sektorem. V rámci Eduzměny chceme přispět k tomu, aby školy ve vybraném regionu byly bezpečným a vstřícným prostředím pro všechny děti bez rozdílu.

Klára Laurenčíková

předsedkyně

Podporujeme proměnu vzdělávání v České republice tím, že o něm systematicky informujeme veřejnost. Z našeho pohledu je většina současné pozornosti směřována do škol, ale trochu opomíjeni jsou rodina a zřizovatelé. Ovšem bez jejich angažovanosti potřebných změn dosáhnout nelze, proto systematicky pracujeme na tom, aby rodiče, úředníci i politici měli dostatek relevantních informací a věděli, co konkrétně mohou pro zlepšení českého vzdělávání udělat. A právě tuto naši dovednost přinášíme do týmu Eduzměny.

Honza Dolínek

ředitel

Učitelé zapojení v Elixíru do škol mění přirozeně a odspodu výuku fyziky a digitálních technologií ve třídách po celé ČR. K tomu jim s radostí vytváříme podmínky. Usilovat o partnerství v Eduzměně pro nás tedy byla jasná volba. Vidíme smysl ve sdílení zkušeností a know-how obsahových spolutvůrců a všech aktérů v cílovém regionu. Změna má tak daleko větší naději.

Petra Prošková

ředitelka

Dlouhodobě se vztahujeme k vizi iniciativy „Úspěch pro každého žáka” a snažíme se přispívat k jejímu naplňování. Eduzměna je pro nás příležitost spolupracovat na tvorbě a implementaci změny v přístupu ke vzdělání, díky které se bude každé dítě učit naplno a s radostí. Povzbuzením a výzvou pro nás je a bude zapojení všech aktérů v regionu, který Eduzměna podpoří. Věříme, že díky spolupráci více partnerů můžeme dosáhnout většího dopadu.

Petra Keprtová, Jana Stejskalová

koordinátorky projektů

Naší vizí je škola, která reaguje na potřeby 21. století. Škola, v níž má kreativita své stabilní místo, je bezpečným prostorem otevřeným pro rozmanitost názorů, zážitek a motivaci učit se. Eduzměna je skvělou možností naši vizi naplnit a šířit ji v regionech dále. Vytvářet synergie s ostatními organizacemi, které vnímají potřeby změn v systému vzdělávání podobně. Tedy tak, aby byly postavené na respektujícím přístupu, zapojenosti a tvůrčích principech. K nim patří i Fakulta humanitních studií UK, s níž úzce spolupracujeme.

Marianna Sršňová

zakladatelka

Pracujeme na tom, aby učení dávalo smysl a dělalo radost. Projekt Eduzměna vítáme, protože zde můžeme uplatnit to, co umíme dobře, a díky jasně nastaveným parametrům ověřit konkrétní dopady na kvalitu škol a učení dětí. Eduzměna u dětí cílí na oblasti, které odpovídají i našemu zaměření, tedy vztah dětí ke studiu a ke škole a kompetence k řešení problémů. Líbí se nám také velkorysost projektu – jeho 5leté trvání, a také to, že dopředu počítá i s alternativami, které pomohou najít správnou cestu. Oceňujeme rovněž propojení různorodých aktérů v regionu a snahu podchytit a zapojit „kohokoli“, kdo má možnost vzdělávání ovlivňovat – od nejvyšších institucionálních struktur, až po malé neziskovky a zejména konkrétní školy a učitele.

Iveta Pasáková

ředitelka

Podporujeme diskusi mezi rodiči napříč sociálními skupinami a zvyšujeme jejich informovanost o tom, jak se mohou do vzdělávání svých dětí zapojit, jak mohou komunikovat se školou a řešit případné problémy. Do Eduzměny jsme se zapojili, abychom ve vybraném regionu podpořili aktivní rodiče a přispěli ke konstruktivní spolupráci mezi rodinou a školou. Rodiče by měli být považováni za partnery, kterých se vzdělávání vlastních dětí týká a záleží jim na jeho kvalitě.

Veronika Šancová

zakladatelka

„Věda pro lepší výchovu, vzdělávání a rodičovství“ – to je naše motto. Pro Eduzměnu SCHOLA EMPIRICA vede evaluaci, která má dvě roviny. V první se výzkum zaměřuje na žáky, a to nejen na jejich testy měřitelné kompetence, ale i na to, zda do školy chodí s větší chutí. Druhá rovina evaluačního výzkumu se věnuje samotné realizaci projektu. Chceme pomáhat partnerům porozumět tomu, co (ne)funguje a proč. Takto ambiciózní a zároveň inovativní projekt se totiž neobejde bez fakty podložené zpětné vazby.

Marek Havrda | Magdalena Klimešová

spoluzakladatel | odborná garantka evaluace projektu