Tomáš Zatloukal

Eduzměnu považuji za velmi zajímavý koncept, kdy se možná poprvé v historii spojili významní donátoři s cílem společně podpořit kvalitu vzdělávání ve školách. To však bude vyžadovat komplexní a koordinovaný postup všech relevantních aktérů, který se doposud v českém vzdělávacím systému takto nerealizoval. Eduzměnu tak vnímám jako velkou příležitost, jak podpořit kvalitativní změny v českém vzdělávacím prostředí, a na této výzvě jsem připraven se podílet.

Je absolventem Pedagogické fakulty a Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde vystudoval učitelství pro základní a střední školy. Je celoživotním pedagogem, působil jako středoškolský učitel a později ředitel gymnázia.

Vedle své pedagogické a pedagogicko-manažerské praxe zastával také různé pozice v rámci řízení vzdělávání a vzdělávací soustavy na regionální, celostátní i evropské úrovni. Působil jako člen výboru pro vzdělávání a kulturu Evropského parlamentu, pracoval jako náměstek ústřední školní inspektorky, následně jako zástupce vrchní ředitelky sekce evropských fondů a ředitel odboru vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V roce 2013 byl jmenován do funkce ústředního školního inspektora. Zkušenosti má také se zřizovatelskými kompetencemi a s řízením školství na úrovni územně samosprávných celků. Je zástupcem České republiky v Centru pro výzkum a inovace ve vzdělávání OECD (CERI), v řídících radách mezinárodních šetření PISA a TALIS, ve Valném shromáždění Mezinárodní asociace pro hodnocení výsledků vzdělávání (IEA) a také ve Valném shromáždění Stálé mezinárodní konference inspektorátů. Pedagogicky spolupracuje s akademickými institucemi.