Daniel Münich

Myslím, že svým širokým, a přitom ne obecně povrchním odborným záběrem a systémovým přístupem s kombinací technického a společenskovědního vzdělání mohu přispět užitečnými radami k realizaci tohoto dobrého a bohulibého záměru.

Ve své profesi propojuje znalosti z oblasti akademického výzkumu a hodnocení výzkumu samotného, reálných veřejných politik a přístupů k hodnocení dopadů těchto politik. Za přidanou hodnotu považuje to, že se na problémy a řešení snaží dívat v jejich vzájemné interakci, a nikoliv parciálně. Díky svému vzdělání má tu výhodu, že může kombinovat technický a společenskovědní pohled. V posledních asi deseti letech doplňuje své znalosti a zkušenosti i díky působení v různých národních a mezinárodních poradních orgánech a odborných radách neziskových organizací. I například působení v obecním zastupitelstvu je pro něj velmi cenným zdrojem informací, které se vhodně doplňují s pohledem akademika.

Působí jako výzkumný pracovník na CERGE-EI, společném pracovišti Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Zabývá se empirickými výzkumy v oblasti ekonomie trhu práce, školství a vzdělávání. V rámci toho učí v doktorském programu CERGE-EI. Vedle toho tam vede akademický think tank IDEA, který se zabývá aplikovaným společenskovědním výzkumem na podporu informované tvorby veřejných politik.